is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-boek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDE W E R K E N. 227

poogen te prediken', daaglijks in de proef zien. Zij mogen zo ontzaglijk waarfchouwen als ze willen, geen enkel natuurlijk mensch, die zijn huis verliet met oogmerk om het nachtmaal bij te woo'nen, zullen ze van zijn ■oogmerk te rug houden. Dat raakt mij niet, denkt hij, ik ben een goed Christen. Maar de boetvaardige Zondaar, de zwakgeloovige Ziel, de in duisterheid neerzittende Geloovige, deeze allen, die de verftcrking zo noodig hadden, blijven te rug, dewijl ze al het gebrek en de zonden in zich vinden, die de Leeraar voorftelt ! Rampzalig gevolg! cle Heere Jesus wil zijne erfenisfe , die mat geworden was, verkwikken , en zijne Dienaars beletten het; Hij ftaat met opene armen ëh roept: die wil die koome en necme het water des levens om niet; cn de eene Zondaar poogt de Fontein van het water des levens voor den anderen te fluiten , daar zij dezelve allen noodig hebben, en ze voor allen toereikende is. Maar nog iets. Zo men een Euangelium predikt , dat vooraf iets in den mensch voorondêrftelt, dan loopt men gevaar van veel werkheiligen te maaken. Men maakt dan van het Euangelium de wet?

P 2 en