is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 ZAAKENVAN

%de Afd Staar van Oor leg.

Onderhoud van de Cieriruggens,

zes en zestig guldens dertien ftuivers en vier deniers ter loopende maand, voor huur van het Huis van Prins Maurits alnier in den Hage.

De eerstgemeldc is van ouds, hoewel onder eene andere benaaming, op den Staat van Oorlog bekend geweest, ook was dezelve in voorgaande tyden veel hooger; op de Staaten van Oorlog van 1595, 1597 en 1598 , leest men in het Capittel van andere onkosten van Oorlog ter repartitie van Holland, de Schipsbrugge mette appendentien kost jaarlyks van onderhouden ende beleiden by raaming de fomma van vyftien duizend ponden, komt ter loopende maand

Op die van 1599 en l6o75 is 'er agter het woord beleiaen bygevoegd, mitsgaders van de bezoldingen van de Maas-Sc'dppers daar om* trent dienende, en de post voorts uitgetrokken op vier en twintig duizend guldens 's jaars , of twee duizend ter loopende maand; geduurende de twee volgende j'aarcn bedroeg ze maar een duizend, en op de Staaten van 161 o, 1613 en [617, flegts zes honderd guldens ter loopende maand, naar alle waarfchynelykheid van wegens !iet Bedand, waar in de marfchen van het Krygsvolk minder moesten zyn , dan in tyd van Oorlog ; ook wierd de post met het einde van den Trêves op den Staat van Oorlog voor het jaar 1621 wederom gebragt op twee duizend guldens s maands onder de benaaming , die ze reeds in iet jaar 1609 gekreegen had, van de Scheepsbruggen metten Brug mee fier en de Sch'-epse,as'en daar omtrent dienende, en bleef alzoo vernits de continuatie van den Staat van 1621 tot iet einde van den Oorlog; doch zeederd dien yd onderging de post een groote verandering, vaar van de eerde was, dat ze van den Staat fan 1649 geheel wierd gelaaten, op welke alleen roorkomt een fom van honderd eu vyftig guldens