is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 170

| fre Vertegenwoordigers, ten allen tyde bereidv vaardig moeten zyn, en zy zich tot geen geringe t eere ftellen.

't Welk doende enz.

't Bovenftaande was geteekend door 84. Officies 1 ren, en Gecommitteerden ter huishoudelyke rnedec directie, van de gewapende Genootfchappen in de 1 Ommelanden, als van Bafio, Onderdendam, VVin^ i fum en Obergum enz., Hoorn en Warfhuizen, We1 he, Eenrum, Bedum, Middelftum enz., ZandeJ ' weer, Uithuizen, Appingadam en Lopperlum.

No. 2866. Advys van de beide LecUn van Staat den <30 Augustus 1787 uitgebracht op de Deductie der Genootfchappen in de Ommelanden, ter Staats* Vergadering ingediend.

Gedelibereerd zynde over de wydloopigeDeductie van de refpeftive Officieren van de erkende gewapende Genootfchappen in de Ommelanden, zicli beklaagende over eene Refolutie van den Hove Provinciaal, endaar opvolgende Pubiicatien van eenige Rechters in de Ommelanden, en daar op de nadere welmeeninge van de Heeren Staaten verzoekende, zonder welke zwaarigheid maaken, daaraan zich te onderwerpen, als niet over een te brengen met de Plakaaten nopens de Wapenoeffenmge als nog vigeerende en nimmer ingetrokken.

Hebben de Heeren van de Stad voornoemde Deductie en Request gehouden in Advys.

En hebben de Heeren van de Ommelanden neu Declaratoir van de Officieren der Genootfchappen gehouden in Advys.

No.