is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz- voorgevallen. z2X

B.

Extracl uit het Protocol van ContenHeitje zaakèn des Landgerichts Ootmarfum.

Noodgerichte gehouden den 18 February 1788.

Richter P. Hubert, J. U. Dr.

r Herm. Geerding, Asjesfores < en

t- Herm Berends.

Erfcheenen Procurator Schneidler, als in deezen geaslumeerde Procureur naamens de Provincie, luid atïe van fubftitutie, die alhier vertoond word om met het exhibitum geteekend zynde, wederom na zich genomen te worden, voordraagends: dat Dr. W. Klopman by Refolutie van. Ridderfchap en Steden van den poften November des af^eweekenen jaars 1787, gequalificeert zynde, om naamens de Provincie als Fiskaal te ageeren, tegen die genen, die fchuldig zouden bevonden worden, aan het bekende Adres naamens de Gecommitteerdens uit de Burger-Corpfen en uit de vernietigde Genoodfchappen van Wapenhandel aan Ridderfchap en Steden den 13 September 1787 gedaan en overgegeeven , ter zaake van een brief van zyne Majefteit den Koning van Pruisfen, van den ilten september daar bevoorens, houdende verzoek van doormarsch en inkwartiering van Troepes; by Examinatie van de aan hem gefuppediteerde ftukken en geligte informatien heeft bevonden, dat dit Request is gearrefteerd op eene Vergadering van voorfz. Gecommitteerdens en Afgevaardigdens te Zwolle den I2den September gehouden, en dat by die Vergadering ook prasfent is geweest, en met andere Afgevaardigden, tot het overgeeven van dit Requesr aan Ridderfchap en Steden mede geconcurreert heeft, Mr. A. Vosdinc van Bever.

forde,