is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Se Gebeurtenis/in in 1787 en%. voorgevallen. 195

"jte gevallen raeefmaaien is gefchied;is wydersgoeigevönden en verftaan, dac hec liaan van zodaanige een Medaille zal worden vastgefteld, waar van een 'concept nader zal worden geformeert.

En worden de Heeren van Heeckeren van Zütberas, en andere, Hun Hoog Mogende Gedeputeerden tot de zaaken van de Placaaten en Reglementen mits deezen verzogt en gecommitteert, om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden te examineeren en te overleggen, de wyze om zulks werkftellig te maaken, en aan wien zodaanige Medaille uit te reiken. en van alles alhier ter Vergadering rapport te doen.

ACTE»

De Heeren Staaten van de Provinciën van Gelderland, Holland en West-Friesland , Zeeland , Utrecht , Friesland, Overysfel en Stad en Landen , nevens die van het Landfchap Drenthe, gereflecteerd hebbende op de oirzaaken van de inwendige; verdeeldheden, waar door de geheele Republiek en ieder Provincie in 't byzonder onlangs is beroerd geworden; en bevonden hebbende, dat dezelve grootendeels ontftaan zyn uit de verkeerde en hoogstgevaarlyke denkbeelden by fommige Menfchen, het zy wezentlyk of in fchyn opgevat, en aan andere min kundige Ingezetenen ingeboezemd, aangaand» de Conftitutie en Regeeringsform deezer Landen, en fpeciaal aangaande het gewicht en de noodzaakelykheid der hooge en erflyke waardigheden van Stadhouder, Kapitein- en Admiraal Generaalfchap; en daar en boven geconfidereerd hebbende, dat by de gelukkige herftelling van het Stadhouderfchap en de erflyke bevestiging van het zelve in den jaare 1747 en 1748, de Bondgenooten tot een groot voorrecht voor den Staat hebben gerekent, deeze hooge waardigheden , met betrekking tot alle de Provinciën en de Generaliteits-Landen op één en denzelven Prins vereenigd te zien, en zich daar door N a een