is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der liefde over de geldzugt.

73

Dit zonderling geval verftrekte tot het voorcaamfte onderwerp van hunne onderlinge gefprekken. Dagelyks wierd 'er onder hen van den afwezigen met lof gewaagd.

Öp zekeren dag, dat mejuffer van R*** by d'Olman het middagmaal hield , kwam 'er een priester van een klein dorp, eenige mylen van Parys gelegen, zich aanmelden; deze braave man bezogt jaarlyks d'Olman, en kreeg dan van hem en andere medelydende menfchen, eenigen onderftand voor zyne behoeftige dorpelingen. Hy wierd altoos veeleer met die gulle vriendelykheid ontvangen, van iemand die geld komt brengen als d''e het kwam haaien. Terwyl zy aan tafel zaten , fchroomde zich een ieder om hem over de toefland van zyne parochie te ondervraagen , doordien de leevensmiddelen in dit jaar buitengemeen duur waren; doch hy vatte ten laatften zelven het woord op: Myne heeren, zeide hy, myne komst heeft voor deze keer, eene andere reden dan de voorige jaaren; toen kwam ik uombyftandfmeeken, enthands kom ik u voor dezelven bedanken. Verdubbelt uwe gefchenken aan de ongelukkigen, die in uwe ft ad zyn ; want by ons zyn 'cr geenen meer te vinden : God heeft ons federt eenigen tyd eecen deugdzaamen inwoonder toegezonden, die my het vermaak beneemt, van u defmeekingen myner dorpelingen op te draagen, dewyl hy in alle hunne behoeften rykelyk voorziet; laat ik u dit heugelyk Eieuws, tot belooning uwer mildaadigheid mededeelen. Hemel! hoe is alles by ons veranderd! De

gee-