is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200 de belegering»

stormdal.

Ja, Mijn Heer! (Hij geeft hem eenige Papieren.) Hier is alles bij elkander.

e e r b u r g.

Ik kan mij onmogelijk onthouden, om u met een aangenaam nieuws te verrasfchen. Deeze dag fchijnt waarlijk tot iets buitengemeens bepaald te zijn.

Mevrouw borghart.

. N.u ? Toe zeS het mij. Gij hebt mij nieuwsgierig gemaakt.

e e r b u r g.

Deeze papieren , Heer Overflen ! verzekeren mijne verwagting, dat wij als de beste vrienden van elkander zullen fcheiden.

de overste. Nu, dat zou buitewoon genoeg zijn!

e e r b u r c.

Dat is het ook. Naauwelijks waren mijne Troe pen weder in het Leger te rug, wanneer ik een Courier' ontving , die mij deeze papieren ter hand ftelde. Jammer is het, dat hij niet een paar uuren vroeger is aangekomen! Onze Krijgsraad meld mij, dat in gevolge den voorflag tot vree de, de onderhandelingen daar over een aanvam? zullen neemen. fc

julia.

Ach! dat is een hemelsch bericht!

EER-