is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het zaamenstellen en beoefenen der historien, inzonderheid de geschiedenissen van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hl.

Hoofdft.

Korte uitbret.

dingen en verklaarin"gen.

fo VERHANDELING geene overeenkoomft met het voorwerp , dat men verhandeld , hebben , breeken den draad van 't verhaal, vermoeijen den Leezer , en bederven de Hiftori , om dat niemand belang neemt in beuzelingen buitens tyds te berde gebragt , en is hier uit ligt op te maaken of de Schryver een recht denkbeeld van de gedaante der algemeene Hiftorie gehadt heeft.

Hoewel het zeker is , dat de Hiftorifchryver zich aan zyn voorwerp moet bepaalen , zonder lappen of ftukken in 't werk te laffcn, die 'er geene overeenkoomft mede hebben j echter moet men zich niet verbeelden tegen dit gebod te zondigen, door zekere korte uitweidingen of verklaaringen, die het voornaamfte voorwerp van de Hiftorie betreffen , haar luifter by zetten, en ons een netter begrip doen krygen ; dierhalven ook niet voor overtollig konnen noch behooren gehouden te worden : In tegendeel , wanneer die ontbreeken is het verhaal van een zyner fchoonfte fieraaden ontbloot. Om myne gedachten te beter te doen begrypen , zal ik my hier van twee voorbeelden uit onze Graaflyke Hiftorie , die nadere vcrklaaring by wyze van uitbreidinge verëilchen , bedienen : Dat Lodewyk , Graaf van Loon, uithoofde zyner Echtgenoote, Vrouwe Ada , Dochter van Diederik den VII. Graaf van Holland, deeze Landftreek overweldigd hadt, en Willem , des overleeden

Graa-