is toegevoegd aan je favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gers, en de pas aangeworven Dragonders, zagen byééntrekken. De Brabandfche cokarde , welke door een' ieder , den gêringftèn daglooner niet Uitgezonderd , gedragen wordt , deze krygslieden, welken hunne waapenrufting nog taamlyk verkeerd aan het lyf hong, en voords de menigte van aanfcliouwcrs, die ons duidlyk toonden, dat dit tooneel hun nog nieuw was , waren de dénige kenteckcncn , waardoor zich de omwenteling ecnigzins onderfcheidde.

Onze herberg was vol Engelfchen; ook liep 'er een vry algemeen gerucht, dat men voornemens was , een Engelsch corps van hulptroepen optcrichten, 't welk toch, waaricbynlyk, nimmer ernst geweest is. De tegenwoordigheid van den Hertog en Hertogin van Devonfhire fcheen geene betrekking te hebben tot den Staatkundigen toeftand van Braband, Wy hoorden hier en daar , dat zulks eene gewoone Engelfche reis is naar het vaste Land, uit hoofde van huishouden].yke bezuiniging • want al te groote pracht put eindlyk de grootfte inkomften uit. Dit echter zal hier het geval niet zyn, omdat de Hertog, by zulk eene reis, niet gewoon is te bezuinigen. Dezen tol, intusfehen , moeten de Grooten , ten allen tyde , van hunne onevenredige rykdommen en bezittingen, aan het Publick betaalen; naamlyk, dat men, van wege de hoogte, welke zy

be-