is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45s )

vloed van menfchen daar is, alwaar de brand plaats heeft, en alwaar de brandfpuit dienst moet doen, om denzelven te blusfchen, terwyl de Hangen van de eene fpuit even zo wel over de ftraat moeten liggen als van de andere.

Dat, wat de aangehaalde ondervindingen van het nut der brandfpuiten in fchouwen aangaat, boven de anderen, daarvan is aan uwe gecommitteerden, na behoorelyk onderzoek, en ingekomen informatiè'n, geen blyk voorgekomen, even min als 'er, volgens vooronderstelling van den inleveraar van dit ftuk, eenige, thans niet gebruikt wordende fchouwen, of vaartuigen , voorhanden zouden zyn.

De ondergeteekenden, alsnu overgaande tot het tweede ftuk, op den 10 July ingeleverd, door de burgers B. van Keyzerswaart, J. Koning, J. Schut, en J. IV. Vermandei', behelzende hoofdzakelyk de vier navolgende artikelen, als:

1. Dat 'cr, ten fpoedigfte, eene behoorelyke organifatie voor de brandfpuit plaats grype ; —

1. Dat elk der geen, die aan de brandfpuit werken, .voorzien worde van een' zwarten lederen riem, waarop de nummer van de fpuit, waartoe hy behoort, met witte letters zy uitgefchilderd; en, ter onderfcheiding der adfiftenten, eenA, de pypgasten een P, enz., 'er bygevoegd, welk riempje zy, ten tyde van brand,zullen moeten dragen om den arm, en zonder welke niemant, ten zy in eenig ander opzigt aldaar volftrekt benoodigd zynde, binnen de bezetting der burgers of militairen zal mogen doordringen; alles dienende in plaats der tot dus verre gebruikte brandpenningen, en op zekere daartoe te ftellen boeten; dat mede de generale brandmeester, en deszelfs bedienden, vaneen distinctief teeken worden voorzien; —

3. Dat de jongens in de weeshuizen, boven de agttien jaren, in de behandeling der fpuiten worden onderwezen, en van het noodige getal fpuiten voorzien , om, onder geleide van hunne eigen officieren, by het ontdaan van brand, te hulp te komen; —

4. Dat ook eene bepaling worde gemaakt, welke officieren der gewapende burgermagt, in hunne montering ,