is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44Ö )

De Voorzitter heeft ter Tafel gebragt, eene i'rigëzondene Declaratie van den Gevveermaaker Hendrik Libotte, groot ƒ506:13: —, voor gedaane Leverantién ; midigaders fchoonmaaken ert repareeren van Geweeren, voor de, tot den Stedelijken dienst, Gewapende Burgers:

En is beflooten , deze Declaratiè'n te ftellen in handen "van Directeuren der Quotifatiekas, om het noodige te verrichten.

Is geleezen Rapport, hiernd geïnferéerd, van de Commisfie tot bezorging van al het noodige wegens de Geldheffing, ten behoeve van de Marine, als bij Befluit van den oden dezer, ten einde deze Vergadering in ftaat te ftellen, om aan den inhoud van dendtemeldene Misfive te kunnen voldoen, in handen gefteld zijnde eene Misfive van de Einantiëele Commisfie over het voormaalig Gewest Holland, van den 5den daartevooren, houdende aanfchrijving, om haar, vóór of uiterlijk met den laatften dezer maand, intezenden, eene gespecificeerde Declaratie, ingericht op den voet, daarbij voorgefchreeven , van alle onkosten en uitfchotten, welken, bij het in werking brengen der voormelde Heffing, door deze Vergadering zijn geïmpendeerd:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP;

De Commisfie binnen Amflerdam geauthorifeert , tot de bezorging van al het noodige, vervat in de Publicatie van de voormaalige Nationaale Ver* gadering, in dato 5 December 1797, betrekkelijk de Heffing van 8 ten Honderd, ten behoeve van 's Lands Zeemagt, aan de Municipaliteit dier Stad.

medeburgers!

Op den loden dezer bij ons ingekomen zijnde een» Circulaire aanfchrijving, van de Finantiëele Commisfie over het voormaalig Gewest Holland, aan de re-

fpec-