is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 JUNY 1790.' 429

„ Överweegende de nuttigheid, dat word zorg „ gedragen, dat geene arbeidslieden van derzelver „ Daggelden woiden geprimeerd , en geene verrraa»» g'n£ aan de dagelykfche uitgaven worde toege„ bragt, verklaard : dat 'er is onverwylde noodzaak„ lykheid"

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van enverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heTt deeze Vergadering , ingevolge Are. 32. lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, överweegende , dat de redenen, door de Eerfte Kamer bygebragt. voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid , door de Eerste Kamer , geplaatst aan het 'hoofd van het volgend befluit; houdende:

„ Vervolgens zich conformeerende met het Rap„ por haarer perfoneele Commisfie, bejluit:

„ i". Het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repn„ bliek te authorifeeren en te gelasten, op verzoek „ der Kamer- Bewaarders van het Vertegenwo rdigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, geagreëerd door „ twee Leden der Commisfiën van Toezicht en Po-

licie der beide Kamers te doen opmaken en depe„ cheeren de verzogt wordende Ordonnantiën, ter con„ currentie van twee duizend Guldens, om daar uit

te voldoen de kleine uitgaven van ieder quartaal „ of drie maanden , welke alzo afgegeven worden» ,, de Ordonnantiën, ter concurrentie van tweeduizend „ Guldens voor iedere drie maanden, by forme van „ voorfchot.aen de Kamer-Bewaarders verleend,

zullen moeten worden gebragt op het refpfet der „ onvoorziene uitgaven voor het algemeen Belluur „ gepetitioneerd.

D d 4 „ 20. Dat