is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436* VADERLANDSCHE XII.Boek.

Jakoba.

1419. *

VIL Tan van Beijeren jnaatigc zig mee bewinds

dat men hem Gorinchem daar boven, en nog zo veel deel aan de Regeeringe Van gantsch Holland behoefde te geeven. Filips behoorde, zou men denken, meer zorg gedraagen te hebben, voor het belang zyner volle Nigte, die aan zynen vollen Neef gehuwd was, dan voor dat van Jan van Beijeren, zynen Oom van Moeders zyde. Doch 't gene in gevolg van tyd gebeurd is, doet ons vermoeden, dat de Graaf van Charolois, in deeze uitfpraak, zyn eigen belang, meer nog dan dat van Jan van Beijeren, beoogd heefr. Toen Jan van Beijeren, in 't jaar 1425, overleedt, werdt openbaar, dat hy zyn Regt op deeze Landen aan Filips afgedaan hadt. Veelligt is deeze afftand voor 't maaken van den Zoen gefchied, en Filips hierdoor bewoogen geworden, om 'er zo voordeelige voorwaarden voor Jan van Beijeren in te doen Hellen. Ook zal men hem, terftond na de dood van Jan van Beijeren, al zyn vermogen zien aanwenden, om Vrouwe Jakoba, wiens naaste Erfgenaam hy was, indien zy geene kinderen naliet, van de Regeeringe deezer Landen te ontzetten. Zo hy dit nu reeds voorgehad heeft, begrypt men ligtelyk, dat hy baar zo weinig bewind als mogelyk was laaten moest, op dat hy 'er haar, naderhand, te ligter van zou konnen berooven.

De rust, die, door den gemaakten Zoen, in Holland en Zeeland, herfteld fcheen, duurde maar weinige maanden. Hertog Jan van Brabant en Vrouw Jacoba waren, na 't treffen van denzelven, naar Brabant vertrokken (ar)

al-

O) Magn, Cliron. Belg. f. 3^3'«