is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KarelII.

1522.

XIV.

Krygsbedry ven in Overysfel en in Friesland,

442 VADERLANDSCHE XVI. Boek.

van.rSuffolk, hielden zig;, dit najaar, in Champagne en Pikardye, zonder veei uit te regten; gelyk 'er ook, van de Franfche zyde, in de Nederlanden, niets van belang ondernomen werdt. De Oostenrykfchen betrokken de Winterlegeringen in Artois, en de Engelfchen keerden naar huis.

Doch Friesland werdt, in den Herfst, gelukkiglyk tot de Oostenrykfche zyde overgebragt. Bisfchop Filips, nog met de Overysfelfche onlusten belemmerd,hadt, by den Keizer, in 't voorjaar, en naderhand by de Landvoogdes, zo lang om onderftand aangehouden, dat 'er, eindelyk, vyftienhonderd man, onder Juriaan Schenk, Heere van Tautenburgy uit Holland naar Overysfel , werden overgefchéept; die, by Hasfelt geland, de fterkte Korfhuizen bemagtigden, en in Bloeimaand, 't beleg voor Geelmuiden floegen; welk zy egter 4 eerlang, met merkelyk verlies, moesten opbreeken (\s~). Hier liep het, derhalve, den Oostenrykfchen nog tegen. In Friesland, diende 't geluk hun beter. De Burgery te Sneek ontweldigde den Gelderfchen de Sleutels der poorten, en veranderde de Wethouderfchap. Jenke Douwena, Sikko Galama en eenige andere Friefche Edelluiden, met de Oostenrykfchen, wegens Friesland, in onderhandeling getreden zynde, ftaken, in Zomermaand, met eenig Volk onder Schenk, uit Westfriesland af, landden by Staveren, en bemagtigden de Stad. Schenk deedt toen de Staaten des Lands befchryven, en na eenige onderhandelingen

kwam

{sj Goudhoeven bl. $2. Pontanus Libr. XI. p. 6jj»