is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zevende deel, beginnende in't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten [...] in't jaar 1584.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI. Boek. HISTORIE. 221

Toen grypen de Walfche regementen van Eg- Fó.»iII{ mond, Capres, Bours, Heeze en Montigni, '573. die, te vooren, by gebrek van 'betaaling, -"""" reeds, op 't punt van te muiten, geftaan hadden, de wapenen op, rukken ten platten lande vanGendin,enloopenhetdeerlykaf. Men gaf den Walfchen Staaten, en hunnen benden, die onder 't opperbevel Honden van Emmanu&l van Lalaing, Heere van Mmtignï, al ras, den naam van Malcontenten of Misnoegden, dien zy ook aan zig lieten leunen. Fel was de Tweebinnenlandfche kryg, die uit deezen tweefpalt dragttosontftondt. De misnoegden, meest door aan- jjgnega dry ven van Montigni, pionderden verfchei- de Geu-> den' ryke Vlaamfchc Dorpen, en verfterkten tenaars. zig, te Meencn. De Gentenaars hielden zig doorgaans op,, met het berooven van Kloosters en Kerken. Somtyds raakten partyen handgemeen, wanneer de Gentenaars, gemeenlyk, te kort fchooten. De Aartshertog en de algemeene Staaten decden hun best, om deezen brand te blusfchen. Doch hunne poogingen waren vrugteloos. Elk bleef Haan, op het uiterfte van zynen eisch. De Walfche Staaten vorderden , dat men den Roomfchen Godsdienst herltelde, Kerken en Kloosters opbouwde en verfierde, als te vooren, en de gevangen Heeren los liet. De Gentenaars eischten, daarentegen, dat men hun Montigni ter ftraffe overleverde, en den Hervormden Godsdienst, alomme, in Nederland , oefenen liet, in welk geval, zy den Roomfchen ook vrye oefening zouden toe'ftaan. Doch de gevangenen wilden ze vast

hou-