is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t»EC. STAAT EN OORLOG. 1783. 191

CCCXIX. Refolutie van de Heeren Staaten van Friesland, omtrent het bet aaien van de Quotes der Provinciën in de Pe* titie voor de gearmeerde Schepen na de Westindien. In dato ij December 1783.

Door de Heeren hunner E*. Mogende Gecommitteerden ter Generaliteit overgenomen , en voorts ter deliberatie gezonden zynde eene Refolutie, by de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, den 29 October deezes jaars genomen, op een Request van Reeders en Participanten van Schepen , verzoekende betaaling van de Penningen, geconfenteert op de Petitie van den Raad van Staate, van den 10 Juny 1781, en zulks voor gearmeerde Schepen na de Colonien vaa den Staat in de Westindien , en fpeciaal na die van Surinamen gedestineert, mitsgaders het gerefolveerde ter Gen>raliceit, den 4 November h. a. tendeerende om de deficieerende Provinciën aan te maanen, om ten fpoedigften hunne Quotes in de voorfz. Petitie ten Comptoire Generaal van de Unie te fourneeren , ten einde de reeds geflagene Ordonnantiën voor de geac» cordeerde Praïmien , aan de Supplianten mogten worden voldaan. En wyders ,' dat de Supplianten zouden worden gelast, nader en fipecificq op te geeyen de kosten en reëe/e fchaden, veroorzaakt door de ophouding van derzelver Schepen op de Rivier van Suriname, tot welkers vergoeding mede verzoek dee'den.

Is gehoort het Rapport der Heeren hun Ed. Mogende Gecommitteerden in het Mindergetal , met Heeren Commisfarisfen uit het Collegie der Heeren Gedepu* teerden , het voorfz. geëramiueert hebbende , goedgevonden en verftaan , dat aangezien uit gedagte Petitie van den 20 Juny 1781 , als mede de Misfive van H. H. Mogende , aan de Bondgenooten, ten geleide daar by overgezonden, en het Rapport den 14 daar te vooren ter Vergadering van dezelve uitgebragt, op eeti Request van verfcheide Reeders en Participanten van

Sche-