is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 444 )

Bruynsfz.; Adriaen Arliewynsfz. van der Madè endeGerrit Fransfz.; Rotterdam, Gerrit cornelisfz. van Bloeswyck ende Jan Pietersfz. Buys; Schiedam, Mees Gerritsfz. Visehende BareutPietersfz.; Briele,Jan Pietersfz.Steur; Euchufcn, Marten Diricxz. Grotenbrouck en Clais Thysfz. Houcx; Ter Vere Andries Marinusfz. en Jasper Muldervoir haer felue en als last hebbende van die van Vlisfmge} Brouwershauen, Adriaen Jansfz. ende Thomas Cornelisfz.--

5 2- , ' . .^Jj

Brief der Regeering van Zierickzee tian die van Vere, Houdende klachten over geledene moedwil hun Visfchers in Zee aangedaan, en verzoeken deswege Recht. I November 1577;

jEferfaeme, Wyfe ende voorfieiiige Heere ende befun-, dere goede Vrunden!

Alzoe Dekene ende Ommeganghers van den Visfchers Gilden binnen defer Stede, aen ons by hun Requeste (hier inne gefloten) clachtich gheuallen zyn, dat de Visfchers van Hollandt ende eenige van der Vere (genaempt termailliers) hun Adioincten, haer vanteren ende poogen hem lieden het gebruyck van de Zee (die Jure Gentium vry ende een" yegelick open ftaet omme te visfchen) te benemen, hem lieden oock de zelfde expresfelick verbiedende, zeggende dat hem lieden den eygendom van den Stroom ende Zee toecompt, met diergelycke onredelicke ende ongefundeerde propoosten; jae dat meer es1., eenige Hollanders hen veruordert hebben eenen onfer Poorter genaempt Adriaen Lyeuensz dictus Schelu Aelliaen te befchadighen, ter weicke caufe hy den Hollander voirfz.

voor