is toegevoegd aan je favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerwaardigen Heer B—. 173

TWEEDE BRIEF;

Zeer 17aarde Heer! TT yw Brief van den 4 der voorlecdene maand; %J was mij ten hoogften aangenaam. II? zeg u dank, voor het uitvoerig bericht, waar mede gij mij begunstigt. Ik verblijde mij met ü, ik deel in uw ieed, en vind mijn hart geopend, om met onbepaalde gemeenzaamheid briefwisfeling met u te houden; De Heer beftuuré onze pennen, en helpe ons eikanderen te helpen! —Het werk dat.voor uwe rekening ligt, is groot; en uwe bezwaaren zijn meeriigvuldig. Doch Hij die u geroepen heeft, is getrouw, die het ook doen zal. De wapenen Welken H9 u thands iri handen heeft gefield, zijn niet vleeschlijk, maar krachtig door God, tót nederwerpirig der kerkten. De menfchen moogen f:rijden ; maar zij zulien niet vermoogen tegen ons , indien wij flegts in fiaat moogen zijn, om onze belangen eenyouwdig in des Heeren handen te geeven; en fhmdvastig. voord te gaan op den weg van onzen pligt. Hij zal onze zaak handhaaven, en Onzen ftrijd ftrijden; Hij zal onze micflagen vergeeven , en ons leeren beter te handelen. — Mijne ondervinding, als Lceraar, is maar weinig, al-zoo ik npg maar omtrent agttien maanden in des Herken Wijngaard «ewe^t ben. Dóch finds omtr-ent twaalf jaaren , ben ik begunstigd met eene Öeeds toencemenJo kennis onder Gods" U. Deel: ' M Vtjik|