is toegevoegd aan uw favorieten.

De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SfKGENDB AFDEELING. ta»

ook de fpreuken van salomo. Deze en andere plaatfen der H. Schrift herhaald te lezen, »n dezelve te leeren verftaan, is eene gepaste handleiding, ook voor zulken, wier omftandigheden in de weereld geene uitgebreide letteroefeningen toelaten; terwijl zij, die in de wijsbegeerte en zielkunde zig bevlijtigen, ook uit deze wetenfehappen veel licht, opheldering, ontwikkeling cn bevestiging verkrijgen kunnen.

Maar vooral, mijne kinderen! is het aanhoudend gebed noodig. Laat mij toe , dat ik deze gelegenheid waarncme , om u het een en ander over dezen .pligt voortedragen.

De Catechismus noemt het een ftuk van dankbaarheid, om dat, in een gebed, God in zijne algenoegfaamheid cn genade , als de oorfprong en gever van alles goeds, erkend, geprezen en geëerbiedigd vvordr.

Het gebed is eene uitdrukkelijke en eerbiedige voorftelling van nooden en behoeftens aan God , Jiet zij door woorden, of in de gedagten , gepaard met eene begeerte, om, in den van God verordineerden weg, dat alles tc verkrijgen, wat zijne wijsheid en goedheid , ter bevordering van ons wezenlijk geluk, of dat van anderen, noodig oordeelt.

Deze voorftelling bevordert het geloof, den vrijmoedigen toegang tot, en vcrtrouwelijken omgangmctGod;zij leert ons, in den name van Jefus Christus, Hem als onzen Vader beminnen, eerbiedigen, en uit hoofde der toegezegde verhoring, op hem vertrouwend wagten; onze eigene wijsheid (waardoor wij dikwijls iets begeeren, hetwelk ons voordeelig fchijnt, maar in den grond ** 3 ons