is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 REIZE DOOR EUROPA

hem in perfoon te kennen. Welk eene vreugde voor mij „ als ik, voor dat ik hem nog gezien had, zijne bekwaamheden door de groothe lieden in Rome bij zijne eminentie , den kardinaal de bernis , alwaar kardinaalen, prinfen, graaven, en anderen in groot getal tégenwoordig waren, ongemeen hoorde prijzen! Zij wenschten mij geluk met zulk eenen waardigen landgenoot, en zeiden, dat men hem voorden besten beeldhouwer hield, die thans te Rome tc vinden was; een lof, die des te verhevener is, daar Rome, zo wel ten aanzien der meesters, die het altijd h'èeft voordgebragt, als der voortrefdjke gedenktékens en origineelen, vanzuucn, en dergelijken, uit Griekenland, die men hier vind, met volkomen regt voor de moeder der kunsten gehouden word. Toen ik naderhand den heer sergel zag, was ik niet weinig verwonderd, een' geheel jong' mensch met zulk een' ouden roem te zien. Ik moet rondüit zeggen, dat hij der natie, zo wel door de hoedanigheden van zijnen geest als van zijn hart, tot eerc (trekt. Met vermaak heb ik gehoord, dat andere beeldhouwers hem een' groot' man noemden, zonder dat zij wisten, dat ik een Zweed was. Hij heeft eenen fater in gips gemaakt, die hier door alle kenners geroemd word: verfcheiden heeren, zelfs gezanten, zijn bij hem gekomen , om dien fater te zien; men zou zeggen, dat hij leeft, alleenlijk dat hem de ftcm ontbreekt. De naarstigheid en önvë'rgéhjklijke arbeidzaamheid van den heer sergel zijn niet minder, dan zijne bekwaamheid, en daarom brengt hij het ver; in plaats, dat een ander Zweedsch beeldhouwer, dc heer moreen , die bij de 30 jaaren in Rome geweest, en in godsdienst en denkwijze tot eenen Romein bekeerdis, niets nieuws te voorfchijn brengt. Deze