is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16» )

B T L A A G No. .15

copie memorie vandykgraaf eïJ Heemraaden van de Schermeer aan Burgem: van Alkmaar rakende het v o o r g e m: ingeleverd advis van

Gecommitteerde Raaden. Behelsende het verzoek daarbygedaan.

Om ten fterkfie tc infteren op cenc fpoedige dispofitie op de Requescc van I loofdingelandcn Dykgraaf en Heemraaden van de V eermeer en 't daar op ingekomen advis van Hrn Gecommitteerde Raaden in 't N: Q: ateoö de nood vordert, dat met't werk, daar by vermeld, daadelyk een aanvang gemaakt worde zodra't (aifocn zulks maar eenigzints zal toelaate-n. en do I .le idingen ten dien einde eenen geruimen tyd tc vooren gefchieden moeten.

En wyders om uit naam van de Hrn: p: p: ter vergadering van Hun Ed: Gr: Mog: te declareren, dat dezelven by examinatie van het voorgem: advis billyk hadden moeten verwagten, dat Hrn: G: R: zig bepaald hebbende tot het 2^ alternatief van der fuppln: verzogte fubfidie, als het meest bezwaarend voor den lande, doch ook het minst verligtend voor de polder van de Schermeer , geene zwaarigheid zouden gemaakt hebben om omtrent 't zelve alternatief, betrekkelyk alle de 3 pointen daar by gemeld, geheel favorabel te advi-

fe-