is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s2ö De Nieuwe Reiziger.

danig, dat zij de ftraf des doods tegens den bewerker uitfpreken. Wie hem de hand leent, in welke manier het ook zij, wordt in den ban gedaen; ten minde, zegt de tot hiertoe zoo verftandige wet, indien het niet zij uit hoofde van ziekte, en met toeftemminge van den jongen, die de bewerking moet ondergaen. Men begrijpt wel dat één dezer voorwendfelen nimmer ontbreekt aen den bewerker of aen de ouders, die, meestal ongelukkige landlieden of onbemiddelde armen zijn, beladen met een talrijk huisgezin. Verlokt door de hoop op eene toekomende winst, offeren zij een' zoon op ; en zij verleiden hem derwijze , dat hij, geen het minfte denkbeeld van het hem toebereide ongeluk hebbende, zelfs ijverig verzoekt de bewerking te ondergaen. Maer eer zij overgaen tot dit bedrijf, zoo ftrijdig met alle de gevoelens der nature, brengen zij hem in een befchermhuis, waer hij de eerfte beginfels der muzyk leert. Indien men oordeelt dat de bewerking zijne ftem fraeijer zal maken, halen hem de ouders voor eenigen tijd te huis, en vertrouwen hem aen eenen bekwamen heelmeester. Na zijne genezing, geleiden zij hem weder in het befchermhuis, om 'er zijne opvoeding te vervolgen.

Het tooneel van Sc Karei is gefchikt tot de groote of ernftige opera. Het zelve wordt geopend den 5den van November, den geboortedag des Konings; en men bepaelt zich ijder jaer tot vier ftukken, die ijder twaelf of veertien