is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVOLGEN ONZER DAADEN. 93

ïyk naar de gevolgen, die zy kan en zal hebben. Vraag u zeiven derhalven, ais gy u tot eenige daad bepaalt, niet alleen: is zy aangenaam? maar ook: zal haare nagedachtenis my hiernamaals aangenaam weezen ? Niet alleen : is zy my voordeelig? maar ook: is het voordeel, dat zy my en anderen zal geeven, beflisfend en duurzaam? Niet alleen: is zy tegenwoordig nadeelig? heeft zy tegenwoordig ongemakken en verlies ten gevolge? maar ook: zal zy in 't toekomende nadeelig zyn ? zal zy dan verlies of gewin ten gevolge hebben? Niet alleen: in welk een verband ftaat zy met myne uitwendige welvaart? maar ook : welke uitwerkfels zal zy in opzigt tot myne inwendige volmaaktheid, op de rust van myn gemoed, op het geluk myner broederen hebben? Denk, leef, handel derhalven niet eeniglyk voor het tegenwoordige, maar ook voor het toekomende. Verlaag u nimmer door zinnelykheid en ligtvaardigheid tot de dieren des velds, die enkel het tegenwoordige befefFen, en enkel naar de indrukfelen , die het tegenwoordige op hen maakt, handelen en moeten handelen ; maar waardeer en gebruik de uitmuntendheid uwer natuur, volgens welke gy uwe gedachten tot in het toekomende uitftrekken, en hetzelve met

het