is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDELEN OM DEZELVE TE VERKRYGEN. 77

gebreken en feilen toefchryven , die wy niet hebben; welk eene aanfpooring om ons zo veel te zorgvuldiger van alles te wagten, wat hun daar xoe gelegenheid en voorwendfels gegeeven mag hebben, en derhalven om niet alleen het kwaade en onbetaamelyke, maar ook allen fchyn daar van te vermyden !

Een derde middel ter verkryging der zelfkennis betlaat hierin : dat wy ons zeiven en onzen to&~ fland dikwyls en onpartydig by de voorfchriften der waarheid en der volmaaktheid vergelyken. Willen wy ons zeiven naauwkeurig kennen en beoordeelen : wy moeten niet alleen weeten, wat wy zyn, maar ook wat wy zouden kunnen en behooren te zyn ; niet alleen, wat wy doen , maar ook tot welke daaden wy verpligt en geroepen zyn. Zonder deeze kennis kunnen wy ons lig'elyk voor beter en volmaakter houden, dan wy werkelyk zyn. Zo houdt zich dikwyls de arme zo lang voor ryk, tot dat hy zyn vermogen tegen het vermogen van den waarelyk ryken berekent, en de onweetende verbeeldt zich zo lang geleerd te zyn tot dat hy zyn verftand en zyne kundigheden met het veriland en de kundigheden.van den waarlyk geleerden vergelykr. Laaten wy derhalven onze gemoedsge-