is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETDZAAMHEID , ÓP DE DEUGD GEGROND. 173

maaken. Zy is eene deugd, als ik my, door geene daarby voorkomende beletfelen en zwaarigheden laat affcbrikken en moedeloos maaken; als ik alle bekooringen en verzoekingen tot een traag, ledig, lui leven beftryd en overwin, en in de gesrouwe aanwending myner vermogens, in de gemoedelyke volbrenging myner pligten myn vermaak ftel en vind.

Laaten wy nu, myne aandachtige Toehoorers! de voordeelen der arbeidzaamheid in 'c algemeen, en zulk eener deugdzaame arbeidzaamheid in 't byzonder wat omftandiger overweegen.

Eerflelyk loopt het iedereen in 't oog, dat de arbeidzaame mensch zeer veel dingen verricht en tot fiand brengt, die voor hem en voor anderen in veele opzigten nuttig zyn. Hoe veeIe behoeften van zichzelven en van andere vervult hy daardoor niet! Hoe veele grievende zorgen en bekommeringen voorkomt hy daardoor niet! Hoe veel bronnen van welvaart onfluit hy niet voor zich en voor anderen! Hoe veel brengt hy niet toe ter bevordering van het algemeene welzyn der gantfche famenleeving! Hoe veel noodwendigheden, of gerieflykheden, of geneugten verfchaft, hoe veel

diens-