is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏOÓ DE KEN TEKENEN VAN ONZE

reeds worden wy weder tot het bywoonen van het Heilige Avondmaal, tot het vieren van een Christelyk feest genodigd. Wat is dan natuurelyker dan de vraag, of wy federt het afloopen van het voorige jaar, federt het vieren van het laatfte Avondmaal aan onze goede, Christelyke gezindheden getrouw gebleeven zyn, ons daarin geoefend en verfterkt en derhalven in het goede hebben toegenomen, of niet ? ó Laat ons deeze vraag met dien ernst behandelen, en met die onpartydigheid by ons zeiven beantwoorden, als betaamelyk is voor fchepfelen, die ten eenigen tyd eenen hoogeren Rechter daarvan rekenfchap zullen moeten geeven.

Het eerfte kenmerk van het vorderen in het goede is, indien men werkelyk meerder goeds doet, dan men voorhenen gedaan heeft; indien het geloof /leeds werkzaamer in de liefde, fteeds vruchtbaarer in goede werken wordt, indien zich de braafheid van ons hart, de oprechtheid onzer Christelyke gemoedsgefteldheid, onze begeerte om Code te behaagen en het welzyn onzer broederen te bevorderen, van tyd tot tyd meer door goede daaden vertoont en haare werkzaamheid aan den dag legt. Gewislyk komt het hier veel op uiterlyke aanleidingen, gelegenheden,

aan-