is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis.

veel van plato , maar beiden in vertalingen. Hij bad eenige kermis van het Grieksch, maar van het Hebreeuwsch Hechts zoo veel, als hij uit plaatfen van Kerkvaderen opdoen kon. Het Latijn fchrijft hij vrij gemakkelijk, zuiver en bevallig , inzonderheid kan men dit van zijne Latijnfche gedichten zeggen.

Zijne werken zijn in het jaar \6\6 te Parys in 4to verfchenen, alhoewel fommige Exemplaren 1606 en andere 1626 op den titel hebben; ook wordt op een aantal afdrukken fr. van amboise, op andere andreas duchesne , als uitgever genoemd, omdat zi namelijk eerst te zamen de uitgave ondernamen , welks eindelijk aan duchesne fchijnt overgelaten te zijn Deze uitgave is de eenigfte en zeer zeldzaam, ooi ontbreken 'er nog verfcheidene gefchriften van abe lard in, die alleen nog in Handfchriften voorhan den zijn.

heloisa overleed, gelijk men gewonelijk gelooft hi het jaar 1163, als eerfte Ahdisfe van den para kletus, zij was even zoo buitengewoon onder han kunne, als abelard onder de zijne. Zij had eene! hoogen geest, eene vurige verbeeldingskracht, nie weinig vernuft, en velerhande geleerdheid; of tel minlten belezenheid in Romeinfche en Kerkelijk Schrijvers; zij drukte zich in het Latijn met beval ligheid en fterkte uit, en was zelfs in het Griekscl en Hebreeuwsch niet onervaren. Hare driftige liefde voor abelard is ten laattten in vrome ftille gezind heden ove»ge^aan.

Het voorbeeld van abelard leerde de Wijsgeere

vooi

V

BOEK

II

Hoofdft. na C. Gé ]sari073* tot 1517.

1 t I

1

1 Scholas*