is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BOEK

vi ir

Hoofdft. na C. G. Jaar 1073 tot 1517.

238 KERKELIJKE

hoe het zij, zeker is het, dat hij op eene onregelmatige en in zoo ver ten minfte onregtvaardige wijze , veroordeeld en ter dood gebragt is, door de bewerkingen van den flechtften derPaufen , alexander VI.

savönarola heeft een groot getal Schriften nagelaten in de Latijnfche en in de Italiaanfche Taal, welke voorheen alle op de Roomfche Lijst der Verbodene Boeken geftaan hebben, doch het grootffe gedeelte is door paulus IV in het jaar 1556, daar weder afgenomen. Zij getuigen allen van 's mans Godvruchtigheid en Geleerdheid, fchoon hij in de Hoofdleerftukken bij het ftelfel zijner Kerk gebleven is. Een voornaam Werk , genoemd Triumphus Crucis, bevat in vier Boeken eene vrij grondige Verdediging van den Christelijken Godsdienst. Een ander Werk de Simplicitate Christianae vitae Libri IV, mag een Kort Begrip genoemd worden der pligtvermanende Zedeleer; van de Expofitio in Pfalmos: Miferere mei, Deus, qui regis Israël, et tres verfus Pfalmi: In te Domme fperavi, hebben wij reeds gefproken ; nog is er van hem eene Expofitio Orationis Dominicae. Twee verzamelingen van Predikatiën zijn ook nog van hem overig, gehouden in het jaar 1499, de tweede van welke de merkwaardigfte in zich bevat , welker inhoud zeer dikwijls naauwe betrekkingen heeft op Florence, alhoewel het hoofdonderwerp, voor zoo ver zij er een -hebben , meestendeels uit de Alge-meene Christelijke Zedeleer ontleend is. Ook zijn er van hem Brieven overig, welke uit het Italiaansch in het Latijn vertaald zijn, (Epistolae Spirituales

et