is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord aan Jannetje de praatmoer, van haar nicht te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTWOORD

aan

JANNETJE de PRAATMOER.

VAN HAAR NICHT

Te ROTTERDAM, Maandag den 20. December 1784.

Rotterdam den 15. December 1784. . Brave Nicht Jannetje!

Ik heb je Brief van den "en der voorleede Maand cntfangen , endaar in gezien dat je Vrindin Anne zoo Moo fpoedig verlost is, en dat van twte Oranje Cabourers te gelyk! vel ik verzttker je dat het te pynewaard is1 ondercusfchen zien we, dat Piet evenwei meer kan als praten en leugens vertellen Zoo twee kinderen gtlykl Zie Nicht Jannetje! dat is cou een regt heldenituk! dat is vry bi eter als zy n medeburgers dood l teleeien fchie>en, want bet is rechtuit ge/prooken veel bteter tien gemaakt ah «engebreken,zegt het fpretkwoord: dat beeft Piet ook gedacht geloof ik, en het is ook wel zoo natuurlyk dunkt my Trouwens, diergelykehelderftukken, als Piet nu gedaan beeft, zyn wel de voornaarafte die door onze hedendaagfcbe Nieuwbakke Helden uitgevoerd worden ; behal^ ven nog zoo wat ploerteryen en flraatfchenderyen. Maar het bold me regt dat ;e lui Piet zco beet gehad hebt; roaa»- het verwondert my dat Piet Oranje Brandewyn gedronfl keu heeft trouwens je fchryft my dac dat var* blydfchap was over zyn

Zoon, en dat geloof ik rok Nicht jannetje! want hy zal zeeker denken dat dat al weer een jong Recruuc in het Corp) Dwingelanaen zal weezen, maar ik geloof dat Anne daar wel wagt voorhouden zal, zoo ik haar anders ken. Nou dat is tot daaraan toe: — ik wensen Anne van hartea gtlult met de Jonggeboorenen , en dat zy moogen opwasfehen in eer en deugd en waare Vaderlandsliefde ; dat haar Zoon nimmer de voettiappen zyns Vaders drukken mooge, maar die van zyne braave Moeder , en dat hy dus een getrouw Voorftander van de zuivere Godsdienst , en van de wettige en oude Conftitutie van ons Land, (dat is eene Staats-Regeeringmet een Stadhouder aan 't hoofd.) en een gehoorzaam Burger mag worden, zyn, en biyven tot zyneinde — Dathaare Dogter het voorbeeld van haar achtingwaarde Moeder in alle opzichten moognaarvolgen dat deugd en Godvrugt haare Leidsvrouwe zy, en dat ze (tot rype jaaren gekomen zynde) vteibraave Burgers cd Burgeresfen aan den S'aat moge verfebaffen; en dat dus beide die Hmderen aas de braave Anne, tot troost»

1