is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

BE AFVAL DER

I.

boek.

i l J I t 5

i

£ £ c

è v

Zi

gebruiken gchegt. IIcc was te vergeefs, dat het vindingrijke vernuft van alle Vlaamfche fteden, wetten hij doortrok, zig om ftrijd beijverde om zijne tegenwoordigheid door kostbare feesten te veréren Q*% Filips aanfehoude d« alles met een donker gelaat; al de verkwistende pragt, alle luide uitboezemmgen van de betamclijkfte vr&uo-de waren niet in ftaat om enen cnkelden lach van welgevallen op zijn aangezigt te lokken.

Karel miste gansch cn al zijn oogmerk , met zijnen Zoon aan de Vlamingen voor te ftelicn. Zij zouden deszelfs juk in 't vervolg veel minder drukkend gevonden hebben , bij aldien lij zijnen voet nooit in hun Land had ?ezet; maar zijn gelaat kondigde hun ictzelvc aan; zijne intrede in Brusfelleed hem alle harten verliezen. Des ÈeiÉers vriendelijke infchikkelijkheid met" lit volk diende tans alleenlijk daar. oe, om den hoogmoedigen ernst van ijnen Zoon des te hatelijker te maaen.. Tans hadden zij het voorwerp ezien, dat naderhand oorzaak van hun jden werd. Die heilige fchrik, welken nbekendheid eu verre afftand hem zouen verfchaft hebben, was met zijne ver:hijning verdwenen. Hij vertoonde zich aor hun geheugen als een mensch gelijk

('*) Dè Stad Antwerpen alleen verfpilde ter ^zer gelegenheid tweemaal honderd en zestig duiihd goudguldens. Vvn meteiien, I. D. i. B.