is toegevoegd aan je favorieten.

Adeline, of Aangetekende byzonderheden eener jonge juffer; op haare driejaarige reize door Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«O»

óogen ontfloot; waarvan ik byna een halve beroerte op 't lyf bekwam! De kamerdeur Wierd plotzelyk open geftooten , terwyl een menigte perzoonen met brandende kaarsferi het ledikant naderde, waarin ik my met Roxelane dagt te bevinden. Men fchoov eensklaps de górdynen open, als wanneer ik tot myn uitterfte verbaastheid , myn Vader, met myn' Oom en den Baron de Clerval, onder den hoop kwam te bekennen. Doch dit was het niet al dat my verplette; en wie zou het durven gelooven? De geene die ik myne Vriendin verbeelde te zyn, en zich even te vooren naast' myne zydè kwam neder te leggen , was de Marquis du bel Air! „ Ontaarde Dochter! borst myn Vader in blakende „ toorn uit, verzaakt gy aldus 'uwe deugd' * Vergeet gy op deze fchandelyke wyze , de „ geheiligde pligten der Eerbaarheid ? 6 Hemel.' moest ik udan wedervinden, om my „' Zo moorddadig den dolk in 'thartte laaten „' fteken/ Groote Goden .' Welk een ontee^ ,; rend fchouwfpel moet ik in myne öude „ dagen uitwisfehen.' b fchandvlek van uw Geftaght.' " Dit gezegt hebbende, zeeg hy magteloos in de afmen van myn Oom'en' die van den Barori, terwyl ik geheel fpraN s ke-