is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerzame praat-al.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 227 >

I

„ Wanneer zij zich eindelijk volkomen meester van onze reden gemaakt hebben, waagen zij bet ons iets, zogenoemd bovennatuurlijks, te doen zien; de plegtige voor" bereidfels, het wonderbare van de zaak zelve, de gebode", ne (lilte, 'de angstvallige verwachting, die geduurende de " verrigtin'g op de aangezigten der aanfchóuwers verfpreid " is, (terwijl fomtijds een aandoenlijk muzijk op eene tref" fende wijze onze zenuwen aandoet) en de uitkomst maa" ken ons geheel eigenen van deze» wonderman; — nu is " de kragt onzer reden geheel uitgedoofd; wij denken niet " dan aan hem, aan zijne verrigtingen, aan zijne belofte — " wij hooren niets als zijne woorden, terwijl onzebedwelm, de verbeelding ons de beloofde of vertoonde luchtbeelden " gefladig voor de oogen voert; en'de vrees van den wonl derdoener te mishaagen, ons een onbevooroordeeld on" derzoek belet. Wij maaken den band, die vriend aan l vriend, burger aan burger verbindt, los, om denzelven nauwer toe te binden , onze zucht tot kunften en weten, fchappen verzwakt, onze verzuimde bezigheden doen ons ,', het gebrek te gemoet gaan , en te laat zien wij, dat wij „ bedrogen zijn."

'Er is een zogenaamde kunst, Magie genoemd, die al zeer oud is, en tot dezen dag wonderlijke dingen heeft voordgebragt'. Zij die dezelve oefenen, geven voor, dat ze door bovenmenfchelijke wezens bovennatuurlijke werkingen kunnen verrigten. 'Er zijn altijd dweepers en bedriegers geweest die voorgaven deze kunst te verftaan , en dwaazen ,

die 'er geloof aan floegen. 't Is ons oogmerk niet ,

hier van een gefchiedkundig verhaal te geven; Wij

weten, dat deze bedriegers het tot die hoogte gebragt heb. ben, dat ze voorgaven de zielen der dooden voor zich te kunnen laten verfchijnen, en dat de ongelukkige misleiden

geloofden, dezelve te zien. Hier op ging men verder,

Ff 2 dez«