is toegevoegd aan uw favorieten.

Vermaaklijk reisje van een gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9i )

Op deeze onze wandeling volgde een recht ver• frisfchende flaap, na onze kastelein ons des avonds Iteerelijk getraceerd had, zonder meer dan eene bil. lijke aanfpraak op onze beurs te maaken.

Des morgens omtrent ten 10 uuren vertrokken wij met rijtuig naar Tsfel/Jein, op de grenzen van Holland'en Utrecht gelegen, zijnde eene baronnie van 't hu.svan Orange — 't vergenoegde mij niet weinig dat ik van één' mijner vrienden/aan wien ik 'tmanufcript van mijne reisbefchrijving liet leezen , eene rhwnwkenrigé afbeelding van deeze baronnie ontving, dezelve worde den leezer bij deeze medegedeeld:

Wij kondengeen ander rijtuig bekomen, als zulks het welk niet zeer gefchikt was om onze beide knechts