Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 J

leggen, moetende voorts dezelve Rekeningen ook, als vooren, door den Contrarolleur gecertificeerd worden. 14-

Telkens als zy eenige defecten aan de Gebouwen, en derzelver aanhooren, aan Meubelen, ofte andere behoeften ontdekken, waarop zy nauwkeurig acht moeten hebben, zullen zy daarvan kennisje moeten geven aan den Contrarolleur, ten einde daar voor gezorgd kan worden ; zullende zy buiten kennisfe van den Contrarolleur, geen Werkvolk mogen erriplöyéeren tot eenige réparatiëri , — als alleenlyk aan kleinigheden, de dagelykfche bezorging cencerneerende, en tot hulp by onvoorziene voorkomende gevallen. Zy zullen ook geene dingen mogen inkopen dan op direclen last van dc Commisfiën van Toezicht en Policie. 15-

De Concherges zullen verder in alle voorkomende gevallen handelen , als braavè en getrouwe Concherges verplicht zyn te doen , alles op de Verklaaring by het aanvaarden van hunne Posten gedaan, en by nalatigheid direct van dezelve worden ontzet.

\6. '

De Concherges zullen geduurende de Vergadering en Commisfiën, altyd prxfent moeten zyn, en niet buiten den Haag mogen vernachten, dan met Confent van de Commisfiën van Toezicht en Policie der Vergaderzalen.

Zy zullen in handen van de Commisfiën van Policie en Toezicht, afleggen de navolgende Verklaaring. i'' lk beloof en zweer den Post vau Concherge van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks getrouwelyk te zullen waarnemen, onder fpeciaale directie van de Commisfiën van Politie en Toezicht der Vergaderzaalen, en dat ik my voorts iri allen opzichte fliptelyk zal gedragen naar de Inftructie voor dc Concherges gearresteerd, of nog te arresteeren, en my exacMyk reguleeren naar den inhoud van het Placaat van de voormaalige Staaten Generaal, van den 10. December 1715., tegen het geven en nemen vau verbodene giften, gaven en geschenken.

Wyders verklaar en zweer ik, dat ik om deezen

Post

Sluiten