Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i6 >

van het voormalig Hollands Gewest, te verzoeken Mandament Prenaal, tegen alle zodaanige Demar*? ches der Ingelanden van Rhijnland, als zoude kunnen ftrekken, om het recht hetwelk dezelve Stad pretendeerde te hebben, eenigermate te Turbeeren; edoch dat bij befluit van de Provifioneele Reprefentanten des Hollandfchen Volks in dato negentien Augustus zeventien honderd vijf - en negentig daar in zodanig voorzien is, dat aan den toentnaaligen Raad der Gemeente der Stad Leyden na intrekking van hun gevraagd Mandament Pcenaal, van den Hove, is overgelaaten geworden, het {tellen van eenen Hoogheemraad, om bij de door Gecommitteerden van Ingelanden, ttn zeiven einde benoemde Perfoonen, voor den tijd van drie maanden, geadjungeerd te worden.

Dat na expiratie van dezelve tijd, in het bijzonder weder leevendig zijnde geworden, de verfchil]en over de invloed, welke gemelde Steden Haarlem en Leyden, van toen voortaan, in het Beftuur van Rhijnland, zoude hebben, en deswegens door de wederzijdfche Parthijen confecutivelijk ad'resfen zijnde gemaakt , aan de Hoogst Geconftitueerde Macht, van het vooimalig Hollandsen Gewest in der tijd, zulks ten gevolge heeft gehad, dat bij Decreet van de Provifioreele Reprefentanten van hetzelve Gewest, van den tiende Februarij des Jaars zeventien honderd zes en negentig, is geapprobeerd en gefainctioneerd geworden, zeker getroffen conciliatoir, tusfehen de Stéden Haarlem en Leyden ter eenre en de Gedeputeerden der Ingelanden van Rhijnland ter andere zijde, bij het tweede Articul van welk conciliatoir is geftipuleerd; „ Dat de Steden

Leyden en Haarlem, op de Vergadering der Ge-

committeerdens van Ingelanden, Gedeputeerdens "zullen zenden, als DiftiiEt van Rhijnland, en

dus niet meer opgeroepen worden, of Stemgerechtigd ' zijn, onder de refpecttve Ambachten, Waar onder H het ingenoomen 'land geleegen is." Terwijl bi] het eerfte Hoofdftuk, van de ten zeiven dage door voornoemde Provifioneele Reprefentanten gearrefteerde Inftruc'tie , waarna het Hoogheemraadfchap

Sluiten