Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w anneer, reeds vyf- en twintig jaaren geleeden, de Economifche Tak is opgerigt geworden, is 'er veel in ons Land gefchreeven en geleezen, over het nut van de Nyverheid onder het Volk, waardoor niet alleen de waare gronden van Nationaalen voorfpoed, theoretisch, algemeener bekend zyn geworden, maar ook , in de praktyk , meer handen aan het werk gebragt, en kinderen tot meerder werkzaamheid opgevoed zyn. Omtrent ten zelfden tyde is, inzonderheid, de noodzaaklykheid gebleeken, om de Armen niet zo zeer door milde giften te onderfteunen, als dezelven door het bezorgen van werk aan de kost te helpen, en het groot Werkhuis, in deeze Stad opgerigt, is een duurzaam denkmaal van deeze erkende waarheid. De bedelaary is eene pest der Maatfchappy, die zo wel den bedelaar , als het ware, uit dezelve wegrukt, als veele braave lieden tot bedelen verleidt. Dan niet alle Armen zyn bedelaars, en ook de bedeelde, welke om geen bedelen denkt, wordt hoe langer hoe luijer, als hy gewaar wordt, dat al wat hy niet verwerft, hem onverdiend toegeworpen wordt. De Armbezorgers, wie zy ook zyn, weeten dit en klaagen 'er over. Zy worden menigmaal bedroogen door fchyn van armoede, zy ontmoeten veel luiheid, veele vooröordeelen , zy kunnen het den bedeelden zelden «aar den zin maaken. Hoe geheel anders is een A a Huis-

Sluiten