Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6b)

ftraf, die zijn vader hem, uit hoofde van zijne onvoorzigtigheid hadt kunnen doen ondergaan? —

Dan hij zou nog zwaarder ftraf lijden.

't Was juist veertien dagen, na dat dit alles gebeurd was, toen Adolfs vader een zijner vrienden bij zich ten eten hadt. Men fprak geduurende de maaltijd toevallig van eene historie, die onlangs met een zekere knegt was voorgevallen. Bij die gelegenheid 'herinnerde.die man zich, dat hij Jan den knegt nog niet gezien hadt. Waar is Jan? vraagt hij; is bij ziek? — Neen, antwoordt Adolfs vader, hij is niet meer in mijn dienst.

Ja, dat is waar zeide zijn vriend ('t was een Geneesheer,) ik heb van mijn kinderen zo iets gehoord , dat hij zeer onverwagt van u van daan geraakt is. Hoe kwam dit toch? Gij waart anders zo wel met hem te vrede ? , VAD- lk had in waarheid geene de minfte rede van klaagen over hem; hadt hij niet op 'tlaatst mij die trek gefpeeld, hij zou waarfcbijnlijk nooit mijri huis hebben behoeven te verlaten.

gene es h. Hoe? heeft Jan u zulk een trek gefpeeld ? dat hadt ik nooit van dien knaap ver-' wacht. —

vad. Gij weet dus de rede niet? Trouwens ik herinner mij, gij zijt omtrend zo lang op reis geweest, als het geleden is. Gij weet ik ben een

lief-

Sluiten