Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15 )

kwelden hem. Dan eens zag hij dien armen jongen, die, om zijnen wil, onfchuldig geflagen was, geheel bebloed voor zich ftaande, beklaagd van de omftanders: dan wederom verbeelde hij zich zijne moeder en zuster te zien , bedrukt en weenend van 't verdriet', 't welk hij haar veroorzaakt hadt: of ook hij zag zijn Vader, hem met een ernstig, maar deelnemend opflag van het oog zyn wanbedrijf verwijtende, en aan zijnen liefderijke lesfen en waarfchuwingen, door hem overtreden, herin* nerende. Frans begon in den flaap overluid te weenen, en hij ontwaakte.

Zo gaat het lieve kinderen , wanneer men ,èen kwaad geweten heeft; wanneer bet bewust zijn., van kwaad gedaan te hebben, ons foltert; dan heeft men rust noch duur. Maar handelt men goed en menschlievend, gelijk Lifette, dan volgen rust en kalmte ons overal.

Nu zijt gij zeker nieuwsgierig, om te weten, hoe dat den volgenden morgen afliep. — Zie hier dan die hiftorie. Frans kwam gelukkig nog bij tijde bij zijn vader , voor dat de Schoenmaker er ge* weest was. — Maar hoe zal hij wel te moede ge-? weest zijn, toen hij zich gekleed hebbende, bij zijn vader kwam? —■ zeker ging hij met een bezwaard gemoed derwaards. — Den nacht zo on. rustig doorgebragt hebbende, zag hij er bleek en

ont-

Sluiten