Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegd. Nu wenschte ik gaarn te weten, waarin dö nuttigheid en het leerrijke van dit verhaal befiondt.

Hendr. Misfchien dat het dan bleek, dat ook wij zodanige goede Nimf, en zulk een aardig bloemtjen hebben.

Grootv, Dit verzoek kan ik U niet weigeren, lieve Kinderen! — Wat nuttigheid zoudt Gij anders van dit verhaal hebben. — En te meer, daar, gelijk Hendrik zeer juist heeft opgemerkt, Gijlieden dat zelfde voorregt hebt, 't welk Nina hadt.

Louize. Ik heb toeh zulk een bloemtjen niet?

Grootv. Gij zult hooren, dat Gij iets bezit, >t welk de plaats van dat bloemtjen bekleed. —• God heeft U uwe Ouders gegeven, die ü van jongs op geleiden en befluuren, en hunne poogingen in 't werk ftellen, om U eens tot verftandige, brave menfchen te vormen. Dat zelfde poogde ook deze Tovernimf bij Nina. — Maar daarteboven gaf God ü het bewustzijn van uwe vorderingen en verrigtingen. Gij zelf zijt het U bewust, wanneer gij in eene of andere kunst of wetenfchap vorderingen maakt en toeneemt: en zo ook zegt Uw eigen hart U, of Gij goed of kwaad, edel of onedel handelt. Dit bewustzijn behoort Gij daarom telkens aantekweeken, en hoe meer Gij dit doet, hoe edeler, hoe geruster en vergenoegder. Uw hart zijn zal.

Zij

Sluiten