Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( KI )

lijk waren , waarvoor hij zich moest in acht nemen. Doch niets baatte. Na dat hij eerst eens een dier gedood hadt, kon geen gevaar zijn moed verdooven.

Nadat hij dus doende een geruime tijd zijne kragten geoefend hadt, moest hij weder terug naar Perfien. Genoegzaam alles, wat hij gekregen hadt, liet hij in Medie achter, gevende het zijne fpeelmakkeren ten gefchenke. - Bij zijne terugkomst in Perfie , onderwierp hij zich terftond aan de Perfifche wetten ; hoewel veele van zijne jongere medeleerlingen met hem de fpot ftaken, denkende, dat hij in Medit geheel vertederd, en geenfins meer berekend zou zijn voor de Perfifche ftrengere wetten. — Doch toen zij het tegendeel ontwaar wierden, en dat hij zelf in veele oefeningen hen overtrof, wierden zij befchaamd en hadden eerbied voor hem. Spoedig wierdt bij in de clasfe der jongelingen geplaatst, waaronder hij groote vorderingen maakte. — Hij volbragt telkens, 't geen hem was opgedragen — verdroeg, 't geen hij moest lijden — eerbiedigde de ouden, gehoorzaamde de overkeid.

Op deze wijze wiesch Cyrus op, en wierdt die groote vorst, die' den grondfiag legde tot de zo uitgebreide Perfifche Meenheerfehmg. — Zo ziet gij, lieve kinderen, hoe goed het is,

wan.

Sluiten