Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2.8 )

flaan, agter het Parcq, ter plaatfe alwaar het uit? g- ,.e pen word,

iJec opzigt over de Tenten is aan de Quartièrmeefters toebetrouwd: zy zullen exact noteeren, hoe veel Tenten en Deekens aan ieder Detachement zyn meedegegeeven, en die by retour doen verantwoorden. By het opladen der Tente Wagens Zuilen eenige Fouriers prefent zyn, om te zorgen dat dit bebooriyk gefchiede, en dat op ieder Wagen geborgen worde het geene 'er op gehoord,

: De Quartièrmeefters zullen zorgen, dat de aangekomene Marquetenters van het nodige voorzien zyn , en zullen hen zo veel mogelyk voor alle vexatien befchermen , en aagelyks eene Lyfte bekomen van de Officieren die aldaar gegeeten hebben, en dage!\ks eene aparte Lyfte houden van de Capileins Titulair en Subalterne Officieren welke aldaar gegeeten hebben, als meede van de Officieren die de Parcq Wagt hebben gehad, aan wie het Eeten moet werden gebragt, om aan den Major of den Officier d;e daar meede belaft is, te kunnen op< geeven, voor hoe veele Officieren het Douceur van agt üuivers. door den Raad van Staate verleend, jeder dag, geduurende de Campagne, zal motten worden in Keekening gebragt.

Wanneer de Artillerie word ingequaniert ofte gebiffitteerd, zuilen de Quartièrmeefters voor het bekomen van behoprlyke Billetten van inquartiermg motten zorgen, en tragten om de Ploegen byeen te houden. De Officieren die by het bilietteéren van hunne P.'o;gen prefent blyven, affifteeren de Quartièrmeefters, op dat hier aan kan voldaan woröenf en zullen alle Officieren hy den Tam prefent biyyen, tot dat hun Ploeg behoorlyk verzorgd is,

' ■ ' 'en

Sluiten