Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienburg.

9?

DERDE T O O N E E L.

Du V O Ó R i G li n , G L u C !:.

Chatinka. (Haaren vader te gemoet gaande en hem de

handen kiisfchenc'c.") Myn vader! (de hand op haar hart drukkende) Myn vader! ik heb u gezogt. Hei is moge¬

lyk goed, dat wy eikanderen niet eerder gevonden hebben.

* G X* ff- ^ . §1

Ach, dat wy eikanderen nooit weder gevonden

hadden^, . ,- >v, ^ lm ; aóti'aö

, c.ff a tink if (.a rr5 „3

Dat zou onge'ukkig, vader, dat zou ,zeer ongelukkig geweest zyn. Zonder zegen , met de vloek in het hart, over een fchuldeloos kind — Neen! De man, wiens gantfche leven niet het geringde onrecht tegen den onwaardigften zyner broederen bewust is, zou nu op eenmaal de onrechtvaardig, ite aller vaderen wor.ien, en zyn eigen kind veroordeelen, zonder het gehoord te hebben v

Gluck,

Ach God!

c ti a t i n k a.

Kan het ontaarte , gevallen kind zo onuitIprecklyk reikhalzen naar het ogenblik o"i zyn G 2 deugd-