is toegevoegd aan je favorieten.

Historie en gedenk-schriften van de revolutie te Campen, zederd den aanvang van [...] 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( loj >

vamhten binnen te Jlaan, werd hun door denzeiwn gezegd, dat de Vergadering hun op dien dag als Commisjti niet konde toelaten , doch hun als particuliere Burgers één voor één hooren zoude. Hier op trad een hunner binnen, deed alle moeite om de Vergaderingfcver te haaien tot hetaanneemen van hun voordel, (het welk men by aanhoudendheid zeide, tot den volgenden dingsdag te zullen inadvis houden;) doch verklaarde eindelyk, dat hy voor zich zeiven, en, zo hy door zyne Mede - Gecommitteerden niet wederfproken wierd, ook voor hun, dit in advis houden Meld voor eene weigering: het geen de uitkomst maar al te zeer bevestigd heeft. Intusfchen maakte dit ondervraagen van een aantal Burgers, en het afwyzen der Gecommitteerden eenen zeer ongundigen indruk in de gemoederen, die gemaklyker gevoeld , dan befchreeven kan worden, terwyl de Gecommitteerden , ten einde de deeds voortduurende gerugten tegen te gaan , geraden vonden, om den inhoud van Ulieder befluit van den 23 Maart, benevens dat van den 2iften bevoorens, waar van copie authentiek aan eenen der klaagende Burgers voor hem, en de overige Requestranten toegezonden was, te doen drukken, op dat elk weeten konde, wat 'er van de zaak was.

Na dat de Gecommitteerden met geduld den bepaalden dingsdag afgewagt, doch niets van het befluit der Municipaliteit vernomen hadden, deden zy aan dezelve op donderdag den 30 Maart inleveren een nader Vertoog, waar van al mede een affchrift hier nevens gaat onder B.; en, op dat zo wel hunne Committenten, als de overige Burgers, weeten mogten, wat'er tusfchen de Municipaliteit, en hun verhandeld wierd , hetzelve gelyktydig in druk uitgaan.

Doch hoe waren de Ondergeteekenden, en hunne klaagende Medeburgers verwonderd, toen zy op vrydag den

31 Maart,