is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Zee-Schuim-Visch. aci

Sans vefliges d.i Bourg remt di (parut fur l'heure; Les Vid'lards deploroient ce Ceve're deltin, Les aminaux perir! Car encore les hu matris Tous avoient da tomber fous les célelies armes.

„ Jupitcr en Mercurius gingen , onder de „ gedaante van Reizigers , naar zeker Dorp, ,, om de Gaftvryheid der Inwooneren te herproeven; Niemand boodt hun zyn huis nog „ eenige ververfching aan, dan alleen devroo„ me Philémon, en zyn vrouw Baucis. Deze „ onthaalden de Goden met zulk eene hartely„ ke gulheid, dat hunne Hut tot een prachtj„ gen Tempel verheven , en zy tot Opper„ prieftèr en Priefteres in dezelve aangefteld „ wierden , terwyl voor het overige het ge„ heele Dorp , tot ftraffe van deszelfs on„ vriendelykheid , wierdt omgekeerd. De „ braave oude Lieden bcklaagen de Dieren, „ welke mede in dit geftrenge noodlot waren ,, ingewikkeld, cn met de andere Inwooners „ omkwamen; Moeten de Dieren ook fnee„ ven! " roepen zy. Dat het ons vry fta, ons even eens aan de bewegingen onzer gevoelige haften over te gceven , en ons over de geftrengheid, over de hardigheid der Natuur te bcklaagen, terwyl wy echter de ondoorgrondeïyke geheimen van derzelver Maaker altoos met diepen eerbied blyven aanbidden. Dat de vleefch-vreetende Dieren malkanderen vernieN s len,