is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i^g Het BEROER D

van den Fiskaal luiken, en den Sekretaris der Staaten van buur en; 'c welk hem zulk eené ontfteltenis aanjaagde, dat hy , van fchrik, van zich zei ven viel, en, in eenen harden gil, uit-> riep: 6 God, wat heb ik een berouw! Naa eenö korte tusfchenpoozing herhaalde de Heer luiken zyne blyde boodfchap $ las hem vervolgens zyn Doodvonnis voor, en terftond daarop het gunftig Befluit, ten zynen opzigte genomen: waarnaa mert hem te rug voerde na de Gevangenpoort, alwaar hem, voor den fchrik en de on titel tenis, een ader wierdt geopend. Wy kunnen niet nalaaten, hier aan te merken, dat de Wel Eerwaardige Heer heringa, Leeraar onder de Hervormden in 's Haage, op dien dag, in de Kloosterkerk, den predikdienst verrigtende, zyne toehoorders, op eene aangenaame wyze , verraste, door zyne voorbidding , voor den gevonnisden, eensklaps te veranderen in eene dankzegging voor de Zagtmoedigheid des Souverains, welke hy , naar verdiende, met fchuldigen lof vermeldde.

Nog op dien zelfden dag deeden Hunne Edele Groot Mogenden eene zeer ernflige afkondiging aan de Gemeente , van welke wy hier den nadruklyken inhoud zullen mededeelen. Van woord tot woord luidde dezelve aldus: „ De Staaten „ van Holland en West-Friesland, allen den gee,, nen, die dezen zullen zien of hooren leezen,

„ Sa-