is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer den 6 september 1786. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Souverainiteit, maar in de agting, vertrouwen i en

genegenheid van Regenten en Ingezetenen tot ons, wy herinneren ons de verdiensten dier helden en groote Mannen onze Doorlugtige Voorvaderen, uit den huife van Orange en Nasüiü, onze grootfte ambitie ftellen wy daar in om hunne beroemde voetftappeii en daden ten besten van het lieve Vaderland aangewend te drukken eri na te volgen. — Wy zyn bereid ons leeven, ons goed en bloed op te offeren tot ..welzyn en behoud van het lieve Vaderland, ter handhaving'van vryheid en/onafhanke'lykheid in Godsdienst en Burgerftaat. In die gevoelens ftaan wy en zullen'wy altoos tot het laatfte ogenblik onzes levens blyven, in die gevoelens wenfehen en hopen wy onze kinderen , met Gods hulp, onder het opzigt van eene waardige Moeder, onze Kohinglyke Gemalinne op te leiden.

Veel konden wy hier nog bybrengen. om aan te toonen alle de fchreeuwende en tergendé Laster en Leugentaal, die ongeftraft onder het oog van den Souverain in zommige Provintien en zelfs zo het fchynt met aveu van denzelven word uitgeboezemd, wy willen liever allé deeze akeligheden met ons ftilzwygen voor by gaan.

Wy zyn by plegtigen eed verbonden voor te ftaan en te vorderen dé hoogheid, gerechtigheid, Privilegiën en welvaren van deeze Landen, Leden, Steden en Ingezetenen van dieri , wy mogen dan ook met dat zelve regt vorderen dat wy in onze regten en Privilegiën niet werden verkort, maar daar by allezints mogen blyven gemaintineerd , vooral terwyl dezelve op eene wettige wyze op ons erflyk zyn. gedevolveerr. en een voornaam deel uitmaken van de tegenwoordige Conftitutie en Regerings forrn die by den Souverain zelfs meer dan eens'voor de heiizaamfte eri beste is erkend.

Wy zouden hier nog meer kunnen byvoegen betrekkelyk tot alle de bedenkelyke Refolutien en ordres by de Heeren Staaten van deeze en geene Provintien genoomen en gefteld rakende de Militie en de magt en authoriteit die daarover by dezelve geoeffend worden , en waaruit veele Confufien te verwagten zyn , dan alzo den Raad van State by haare Misfive van deri 29 Sept. Jongstl. aan Uwe Hoog Mog. dit poinft aan de ernftigfte overweeging van de refpective Provintien heeft voorgedragen , zo kunnen wy voor het tegenwoordige daar in berusten .in afwagting dat Uwe Hoog Mog. en de refpective hooge Bondgenoten daar op fpoedig en vrugtbaai zullen gelieven te refolveercn. Waar mede enz, :