Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37° >

met de ge«sten, hoe kan ik dan vooruitzien, welk gevolg deze mijne vraag hebben zal ? Zal ik dan niet wel doen, indien ik maarzoo in het geloof voortwandel?

Arthe Horatiüs! wie zou u in onzen tijd niet beklagen , als gij onze Mecenaten ééns wildet betitelen met dulcis amice ? waarde Vriend?" zou men dien lompert niet op zijn minst het gat van de deur wijzen?

Verftonden Ce sar en Pompejus hunne wereld wel, die eikanderen in den Raad eenvouwig met hunne naamen zonder eenigen titel noemden: C .at sar, Pomïejus! Hoe zouden zij thans ftaan te kijken, nu men geen woord tegen een aanzienlijk man mag fpreken zonder zijnen rechten titel te herhaalen, of wel, zijne opwachting maakt met allerhande buigingen en grimatzen, zonder één enkel woord te fpreeken, en flechts een ftille Pantomime fpelende ? Wie of het beter meenden, de ouden zonder titels, of de hedendaagfchen met titels met al ?

Wanneer waren de oude Romeinen met titels in de weer ? dan, wanneer zi] den naam van Vader des Vaderlands, Herjleller van Rome en dergelijken verdienden en van een vrij en dankbaar volk ontvingen ?

Naderhand namen de titels bij de Romeinen de overhand; wanneer ? Was hec niet toen de vrijheid te zoek raakte? Divus Augustus, de vergoodde Augustus, dit was echter na zijn dood; vervolgends ging men verder: Dominus 6f Deus, Heeren God. Maar wie waren de Heeren, aan welken men deze titels gaf? Was het niet een Nero? een Domitiüan? en huns gelijken ?

De Oosterfche Vorsten hebben altijd den naam gehad van op titels verzot te wezen,- de oude Perfifche Koningen waren broeders van de zon en de maan! De Chineefche Keizers noemen zich heilige zoonen des hemels, heeren der geheele wereld, alleenheerfchers der aarde, grootvaders des volks." Wanneer men da titels van den Koning van Siam in orde opnoemt, heet men hem een heilig lid van God, in wiens hof rechtvaardigheid, barmhartigheid en goedertierenheid gevonden wordt, en na nog een geheelen reeks van titelen te hebben opgeteld, eindigt men, met hem voor „ Koning

van

Sluiten