Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde beiijdcn, dat de Podagra een pijn was , was zij daaröin geen pijn ? was zij daarom min gevoelig? Zou het waar geduld derhalven niet uit edeler bronnen moeten ontfpringen ?

V o ltaibe heeft ergens in zijne fchriften een ftukjen, dat tot dit onderwerp behoort.

„ De groote filofoof citofilus zeide tot eene bedroefde vrouw, die gewigtige reden hadt, om zulks te zijn: Mevrouw, de Koningin van Engeland, dochter van den grooten henkik den IV. was alzoo ongelukkig als gij: men verdreef haar uit haare Koningrijken; weinig fcheelde het, of zij werdt in een onweder door de zee verzwolgen; zij zag haaren koninglijken gemaal op een fchavot ombrengen. Ik beklaag haar, antwoordde de bedroefde, terwijl zij over haare eigene ongelukken een' traanenvloed ftortte.

Maar, zeide citofilus, denk om mar ia stuart: zij beminde eenen muzijkmeester, omdat hij eene zeer fchoone ftemhadt, op eene eerlijke wijze. Haar man doodde den muzikant voor haare oogen; vervolgends deedt haare waarde vriendin en bloedverwante, de Koningin elisabeth, die zich voor eene maagd uitgaf, haar het hoofd afflaan , op een fchavot, met zwart behangen, na eene achttienjaarige gevangenis. Dit was zeer wreed, antwoordde de vrouw, en zij begon weder te fchreiën , als vooren.

Gij zult mooglijk hebben hooren fpreken, hernam de vertrooster, van de fchoone joanma, Koningin van Napels, die gevangen genomen en verworgd werdt. Daar ftaat mij iet van voor , antwoordde zij.

Ik moet u de gevallen verhaalen, hernam de ander , van eene vorstin, die, in mijn leeftijd, na het avondmaal onttroond werdt, en die op een onbewoond eiland fterf. Ik weet de geheele hiftorie, was het antwoord.

Wel nu dan, ik ga u verhaalen, wat eene andere groote prinfes gebeurd is, welke ik in de filofofie onderwezen heb. Zij hadt eenen minnaar, gelijk alle groote en fchoone prinfesfen hebben. Haar vader kwam op zekeren dag in haare kamer, en vondt 'er haaren minnaar , wiens gelaad geheel ontftoken was, en wiens oogen als karbonkels fchitterden; de kleur der prinfes was mede

vrij

Sluiten