Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABALLINO,

No. 2.

Strcuuus vcritatcs vindicatw.

Zaturdag den 25 Qctobir 1800»

jZo is dan de dag uwer yreugde rustig «1 vrolijk telï einde gelopen , zo hebt gij, Bataven ! u weder kunnen herinneren aan die middelen, welke het gouvernement heeft in het werk gefteld, om u te ontrukken aan het gevaar, het welk door de geduchte macht des vijauds u dreigde en bereids in zommige plaatzen de rinkelende ketenen van gevloekte flavernij aan vrije halzen had vast gefmeed, Bataven! vergeet nimmer die hoofdtrekken, welke, uwe redding kenfehetzende, gedenkteekens moeten blijven van beleid, ftaatkunde, onwankelbaare trouwe, moed en fermiteitü —

Aballino heeft onder het vieren van het Nationaal feest, door vreugde te veel verhit wordende, eens rondgezworven onder die Bataven, welke in 1787 uitgeweekdn zijnde, W verarmde omftandigheden zuchtende, hunne klaagftem zo menigmaal aan het erkentelijk Vaderland hebben doen hooren en van hetzelve fel hunne drukkende behoefte dén noodigen onderftand hebben afgefmeekt, dan aballino zal er liever niets, dan te weinig , van zéggen, hij, gevoelig aan de klaagftem deezer vrijheids vrienden, beveelt hun in de benevolentie der Commisfie door het vertegenwoordigend lichaam des Bataaffchen Volks benoemd, om optegeeven, welke Bataven in de termen vallen, om op eenige toelaag aanfpraak te kunnen maaken, op dat de Joodcn vloek aan hun niet bewaarheid worde: oud en arm. Immers onder alle de deugden, die de nederlandfche ■ de Ba B taaf*

Sluiten