Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «O

1en bekend , en hebben zij eene eerzuil in de harten dcS dankbaaren Nederlanders gedicht!

Maar wij fpreeken van her groote gros dér Oranje-Regenten, en van alle zonder onderfcheid, die onder dat beduur lucrative ampten hebben gekreegen na den 15 September 1787.

Deeze, oordeelen wij, dat alle befoldingen, tractementen, voordeden aan hunne ampten , bedieningen of commisfien ver» knogt, daaruit voortvloeiende, ofte daarvan genooten, zedert dien dag tot op den dag dat zij zijn bedankt geworden , aan den Lande behóoren te rug te geeven, en dat zij daartoe, hoofd voor hoofd, en ieder hunner in folidum, ofte voor het geheel, gehouden zijn, en door middelen van Contrainte, bij voorbeeld, door parate exfecutje, genoodzaakt moeten worden. Het zijn gelden en voordeden, nuJlo jure, zonder eenig recht, of bevoegdheid, alleen door geweld genooten; en de tijtel, waarop "zij die ampten bezaten, en die inkomden trokken, is niet beeter of rechtvaardiger, dan die, waarop een druikroover ons op reis van onze beurs ontzet. Zij wierden immers Regenten, door louter geweld van vreemde krijgsmagt, en veel al met verkrachting van de Stedelijke of Plaatf'elijke Plechten en Privilegiën.

Alles derhalven, wat zij in hunne onderfcheidene betrekkingen genooten hebben, behoord onmiddelijk in de Nationaale Schatkist gellort te worden , onder zodanige bepalingen en voorbehoedzelen, als recht en billijkheid zullen aan de hand geeven.

Maar. zegt men, welk een gevaar voor de Patriotten, dis tilt in het bewind zijn; als er eens eene Contrarevolutie komt, dan zullen ze ook moeten terug geeven al wat zij van hunne, zo talrijke, als welbetaalde, Committës en Commisfien getrok* kin hebben!

Wij antwoorden, dat Juist om die reden de fchadeloosdelling, ten opzichte der Oranje-Regenten noodzakelijker moet worden afgevorderd.

Deze onze Revolutie is, tot hier toe, met zeer weinig energieën ernst doorgezet; van daar die onbefefbaare en alles té bovengaande domheid, en brutaale ombefchaamdheiJ van die fchurken, die Ons Vaderland ongelukkig gemaakt hebben!

Van daar die moeite, om volk voor den Zeedienst te krijgen ; van daar die lauwheid van veele Patriotten, die onverschilligheid der meede; van daar, eindelijk, die misnoegdheid van de beste Vaderlanders.

liet word tijd dit alles te doen ophouden 1

Laat

Sluiten